vytvára inšpiruje zvádza

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE

 I. Všeobecné ustanovenia

 

§1

V týchto Podmienkach pre Uplatňovanie Zľavových Kupónov Predajcami, nazývaných ďalej „Podmienkami” pod nižšie uvedenými pojmami je potrebné rozumieť:

 1. „Stránka”- internetová stránka https://www.ingema.sk/balik-vyhod/,
 2. „TMG”- Tubądzin Management Group Sp. z o.o. so sídlom Cedrowice, Parcela 11, 95-035 Ozorków, Poľsko, zapísaná v Registri podnikateľov Štátneho súdneho registra (Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - KRS) pod číslom 0000286217, ktorej registračné akty vedie Okresný súd pre centrum mesta Lodž (Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia), v Lodži, XX. Oddelenie KRS, so základným imaním vo výške 49 200 000 PLN, vyplateným v celku, DIČ (NIP): 732-20-83-952, IČO (REGON): 100383200, e-mail: balikvyhod@ingema.sk,
 3. „Predávajúci” – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, ktorá vykonáva maloobchodný predaj keramických obkladov značky Tubądzin, a ktorá sa zaväzuje pre Zákazníka realizovať Propagačný balík,
 4. „Zákazník”- každá osoba, ktorá si stiahla Zľavový kupón zo Stránky,
 5. „Zľavový Kupón”- sled čísel generovaných prostredníctvom Stránky, ktorý oprávňuje Zákazníka využiť Propagačný balík v danom Showroome,
 6. „Propagačný balík” označuje sadu výhod, ktoré budú Predávajúcim priznané Zákazníkovi v súvislosti s uplatnením Zľavového kupónu, podrobne opísaný v týchto Podmienkach,
 7. „Showroom” –Predávajúcim prevádzkovaná predvádzacia, výstavná maloobchodná predajňa keramických obkladov značky Tubądzin
 8. „Výrobky” – ľubovoľný produkt zo sortimentu keramických kúpeľňových obkladačiek a dlažby značky Tubądzin a Korzilius, s výnimkou produktov značiek: Domino, Arte, Tubądzin kreacja Maciej Zień,
 9. „Maloobchodná cena brutto” znamená záväznú jednotkovú cenu v Showroome za jeden kus, meter štvorcový alebo bežný meter Výrobku ponúkaného Zákazníkovi, vrátane DPH;
 10. „7 ročná záruka” znamená predĺžené záručné obdobie na 6 rokov, ktoré poskytuje Výrobca keramiky Tubądzin na Výrobky.

 

 II. Uplatnenie Zľavového Kupónu.

 §2

 1. Zásady stiahnutia Zľavového kupónu sú uvedené v pravidlách Stránky, ktoré sú prístupné na adrese https://www.ingema.sk/balik-vyhod/pravidla.
 2. Za účelom uplatnenia Zľavového kupónu zo strany Zákazníka, hlavne určenie potenciálneho rozsahu objednávky a dostupnosti Výrobkov, o ktoré má Zákazník záujem, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Zákazníka a najneskôr v nasledujúci Pracovný deň nasledujúci po dni, kedy si Zákazník stiahol Zľavový kupón.

 

 §3

Zľavový kupón stiahnutý zo Stránky oprávňuje Zákazníka využiť Propagačný balík pri nákupe Výrobkov na Stránke vybranom Showroome Predajcu.

 §4

 1. Propagačný balík, ktorý Predávajúci poskytne v súvislosti s uplatnením Zľavového kupónu obsahuje:
  1. zľavu na Výrobky vo výške minimálne 15% Maloobchodnej ceny brutto,
  2. bezplatnú dopravu v Showroome zakúpeného Výrobku alebo Výrobkov na adresu uvedenú Zákazníkom podľa ustanovení uvedených v § 5,
  3. vypracovanie vizualizácie kúpeľne podľa ustanovení uvedených v § 6,
  4. Predĺženú záruku.
 2. Nezávisle na výhodách z Propagačného balíka, Predávajúci môže udeliť Zákazníkovi dodatočné výhody, konkrétne mu môže poskytnúť vyššiu zľavu ako je uvedené v ods. 1, písm. a v tomto paragrafe.
 3. Zľava, ktorá je uvedená v ods. 1, písm. a v tomto paragrafe sa nekumuluje s inými zľavami a akciami, ktoré platia v Showroome Predávajúceho.

 

 

III. Podmienky bezplatnej dopravy.

 §5

 1. V rámci Propagačného balíka Predávajúci doručí Zákazníkovi Výrobky zakúpené v Showroome na adresu uvedenú Zákazníkom s podmienkou, že vzdialenosť miesta dodávky od Showroomu je menšia než 25 km a zároveň hodnota objednávky po poskytnutí zľavy prevyšuje čiastku 699 €) brutto.
 2. Termín dodania bude individuálne dohodnutý so Zákazníkom s prihliadnutím na to, že Predávajúci bude dodávku realizovať počas Pracovných dní, medzi 9 a 18 hodinou.
 3. V prípade neprítomnosti Zákazníka alebo ním poverenej osoby pre prevzatie dodávky na určenej adrese a v termíne, ktorý si zvolil, dodávateľ zanechá vo dverách oznámenie o neúspešnom pokuse doručiť dodávku a objednávka bude k dispozícii v Showroome pre osobné vyzdvihnutie Zákazníkom.
 4. Dodávka neobsahuje donášku Výrobkov do interiéru.

 

 IV. Podmienky vypracovania bezplatnej vizualizácie.

 §6

 1. V rámci Propagačného balíka Predávajúci bezplatne pripraví pre Zákazníka projekt vizualizácie kúpeľne na základe Zákazníkom vybratých Výrobkov, ako aj poskytnutých nevyhnutných informácií pre vypracovanie projektu.
 2. Zákazník bude povinný uviesť podrobné rozmery projektovanej kúpeľne s prihliadnutím na rozmery a umiestnenie dverí, okien, vetracích mriežok atď., ako aj poskytnúť všetky informácie potrebné na vypracovanie vizualizácie.
 3. Podmienkou pre vypracovanie vizualizácie je zo strany Zákazníka uhradenie zálohy z ceny objednaných Výrobkov – v súlade s  podmienkami určenými daným Predávajúcim.
 4. Zákazník je povinný vybrať si konkrétnu kolekciu obkladov. Predávajúci môže ponúknuť doplnkové keramické prvky alebo prvky vybavenia.
 5. Zákazník má právo vykonať opravy (zmeny) v projekte (2 opravy) za predpokladu, že tieto opravy sa nebudú týkať zmeny vybranej kolekcie obkladov, ktoré sú predmetom projektu.
 6. Po ukončení projekčných prác Zákazník obdrží vizualizáciu kúpeľne v elektronickej alebo v papierovej verzii.
 7. Vizualizácia dodaná Zákazníkovi nepredstavuje architektonicko-stavebnú dokumentáciu, projekt v zmysle ustanovení stavebného zákona, ani záväzný odhad rozmerov pre potrebu uloženia obkladov. Vizualizácia predstavuje iba autorskú – celkovú koncepciu naaranžovania interiéru s rozmermi podľa Zákazníka.
 8. Predávajúci si dohodne so Zákazníkom plánovaný termín vypracovania vizualizácie. Tento termín sa predĺži o čas potrebný na poskytnutie Zákazníkom dodatočných informácií nevyhnutných pre vypracovanie vizualizácie, a ktoré neboli uvedené pri objednávaní, ako aj o čas potrebný na opravy/ zmeny projektu podľa Zákazníka. Zmluvné Strany majú právo zmeniť stanovený termín e-mailom alebo telefonicky.
 9. V momente odovzdania exempláru vizualizácie Predávajúci poskytuje Zákazníkovi bezplatnú a nevýhradnú, neobmedzenú licenciu pre použitie podľa vizualizácie so zámerom jej realizácie.

 

 V. Termín platnosti Zľavových kupónov.

 §7

Termín platnosti Zľavového kupónu bude jednoznačne uvedený v Zľavovom kupóne.

 VI. Reklamácie.

 §8

 1. Všetky reklamácie týkajúce sa uplatnených Zľavových kupónov je nutné nahlásiť e-mailom, písomne poštovou zásielkou alebo osobne Predávajúcemu do protokolu v sídle Predajcu. Podaná reklamácia musí obsahovať osobné údaje podávajúceho reklamáciu umožňujúce na ňu odpovedať ako aj príčinu reklamácie spolu s odôvodnením.
 2. Reklamácie budú posudzované Predajcom behom 7 dní od dátumu podania Predajcovi. O výsledku posúdenia reklamácie Zákazník bude informovaný písomne v lehote 7 dní odo dňa jej vyhodnotenia.

 

 

 

⇦ Späť